سیستم مدیریت

مدیران شرکت


مدیر عامل


آقای مهندس محمد جعفر آل طیب

مدیریت پروژه های عمرانی بخش نفت و گاز


آقای مهندس احمد محمودی

مدیریت پروژه های عمرانی بخش آب


آقای مهندس محمد رضا گنجی صفا

مدیر فنی و مهندسی


آقای مهندس اسمعیل عظیمی

مدیر بازرگانی


آقای مهندس علی اصغر اسداله پور

مدیر مالی


آقای احمد قربانیان

مدیر امور پیمانها و مناقصات


آقای داوود آل طیب

هیئت مدیره


مدیر عامل


آقای مهندس محمد جعفر آل طیب

رئیس هیات مدیره


آقای مهندس محمد رضا گنجی صفار

نایب رئیس هیات مدیره


آقای مهندس احمد محمودی

عضو هیات مدیره


آقای مهندس مصطفی بهبهانی

عضو هیات مدیره


آقای مهندس محمد تقی آشتیانی